Held Q Brush

Leafer No.00/A Ø 1,7x10 mm

Short square Shaders no.0 2,0x6 mm

Short Leafer No.0 Ø 2,0x8 mm

Leafer No.0/A Ø 2,0x12 mm

Scroller No.0 Ø 2,0x20 mm

Short square Shaders no.1 2,5x7 mm

Short Leafer No.1 Ø 2,5x9 mm

Leafer No.1/A Ø 2,5x14 mm

Stipplers No.8 Ø 2,5x5,5 mm

Stipplers No.7 Ø 3,0x6 mm

Short Leafer No.2 Ø 3,0x11 mm

Leafer No.2/A Ø 3,0x17 mm

Scroller No.2 Ø 3,0x24 mm

Short Leafer No.3 Ø 3,5x13 mm

Square Shaders no.3 3,5x13 mm

Leafer No.3/A Ø3,5x21 mm

Stipplers No.6 Ø 3,5x6,5 mm

Stipplers No.5 Ø 4,0x7 mm

Short leafer No.4 Ø 4,0x15 mm

Square Shaders no.4 4,0x15 mm

Scroller No.4 Ø 4,0x28mm

Square Shaders no.5 4,4x17 mm

Square Shaders no.9 5,7x22 mm

Blenders No.0 Ø 6,0x20 mm

Short square Shaders no.10 6,3x18 mm

Square Shaders no.11 6,8x24 mm

Blenders No.1 Ø 7,0x22 mm

Short square Shaders no.12 7,5x20 mm

Blenders No.2 Ø 8,0x24 mm

Blenders No.3 Ø 9,0x26 mm

Scroller No.1 Ø 2,5x22 mm

Cut Liner No.0 Ø 2,0x26 mm

Cut Liner No.1 Ø 2,5x28 mm

Cut Liner No.2 Ø 3,0x30 mm

Cut Liner No.3 Ø 3,5x32 mm

Cut Liner No.4 Ø 4,0x33 mm

Cut Liner No.5 Ø 4,4x35 mm

Cut Liner No.7 Ø 4,9x39 mm

Cut Liner No.9 Ø 5,7x43 mm

Short square Shaders no.6 4,7x14 mm

Short square Shaders no.8 5,1x16 mm

Square Shaders no.2 3,0x11 mm

Square Shaders no.7 4,9x19 mm

Shortest Leafer No.0 Ø 2,0x6 mm

Shortest Leafer No.1 Ø 2,5x7 mm

Shortest Leafer No.2 Ø 3,0x8 mm

Shortest Leafer No.3 Ø 3,5x9 mm

Shortest Leafer No.4 Ø 4,0x11 mm

Level Stipplers No.6 Ø 3,5x5,0 mm

Level Stipplers No.7 Ø 3,0x4,5 mm